Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Definities

·       Opdrachtnemer: De natuurlijke persoon Mira VAN DER JEUGT, met ondernemingsnummer 0771.828.604. Hierna kortweg ‘Ateljee M;

·       Opdrachtgever/klant:  de natuurlijke of rechtspersoon die een order plaatst en daardoor afnemer is van de goederen en diensten van Ateljee M;

 

Toepasselijkheid

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken van toepassing op al de door Ateljee M aanvaarde offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.

Bij het bevestigen van een order verklaart de opdrachtgever/klant van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de medewerkers en onderaannemers met wie Ateljee M eventueel samenwerkt.

Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Ateljee M behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en/of de inhoud van de website te wijzigen of aan te vullen.

Om aankopen te doen of bestellingen te plaatsen via de website, dient de opdrachtgever/klant minimum 18 jaar oud te zijn. Het is tevens niet toegestaan om gebruik te maken van andermans identiteit.

 

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Offerte

Een offerte kan aangevraagd worden per telefoon, mail of via de website van Ateljee M.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn alle offertes en aanbiedingen van Ateljee M vrijblijvend en worden deze ten informatieve titel verstrekt tot op het ogenblik van de aanvaarding ervan door de opdrachtgever/klant.

Indien er geen duur vermeld wordt in een offerte, zijn de offerte en de daarin vermelde prijzen geldig voor dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de uitgifte van de offerte.

Ateljee M kan niet aan haar offertes of aanbiedingen gehouden zijn indien de opdrachtgever/klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Bestelling

De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever/klant de bestelling plaatst. De bestelling wordt geplaatst wanneer de opdrachtgever/klant de offerte schriftelijk (per mail of via de website) bevestigd. De opdrachtgever/klant  ontvangt een bevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mailadres.

Ateljee M behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren, zo onder meer wanneer een opdracht in strijd zou zijn met de openbare orde en goede zeden of met de wetgeving in verband met discriminatie, racisme, xenofobie of negationisme of indien Ateljee M redelijkerwijze mag aannemen dat de opdracht haar imago zal schaden.

 

ARTIKEL 3. ANNULATIE BESTELLING – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT VOOR GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN

Kosteloze annulatie van de bestelling is enkel mogelijk in volgende gevallen:

·       indien het gaat om de bestelling van niet-gepersonaliseerde producten;

·       doch enkel binnen een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de geplaatste bestelling.

Gepersonaliseerde producten zijn producten vervaardigd volgens de specificaties van de klant en hebben derhalve een persoonlijk karakter. Het herroepingsrecht is hier niet op van toepassing. Dit geldt zowel bij de verkoop aan bedrijven als consumenten. De opdrachtgever/klant kan bijgevolg geen gebruik maken van de herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen voorzien in het Wetboek Economisch Recht boek VI.

Ook voedsel- en hygiëneproducten kunnen om gezondheids- en veiligheidsredenen niet worden teruggenomen (bijvoorbeeld: zeep, snoep, koekjes, wijn, chocolade, handgel, en dergelijke meer).

Indien de opdrachtgever/klant een geplaatst order van gepersonaliseerde goederen of voedsel- en hygiëneproducten, geheel of gedeeltelijk annuleert en Ateljee M haar werkzaamheden reeds had aangevat, dan zal Ateljee M kunnen factureren op basis van het stadium waarin de bestelling zich bevindt. De reeds bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de voor de uitvoering van de opdracht gereserveerde arbeidstijd, kan integraal aan de opdrachtgever/klant in rekening worden gebracht, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

 

ARTIKEL 4. OPMAAK EN SPECIFICATIES VAN HET DRUKWERK

De opdracht wordt pas uitgevoerd nadat de opdrachtgever/klant het afdrukvoorbeeld, de proefdruk of het ontwerp schriftelijk (per mail of via de website) definitief goedgekeurd heeft.

Na definitieve goedkeuring door de klant/opdrachtgever, rust het risico (bijvoorbeeld: schrijffouten) bij deze laatste.

Afwijkingen drukwerk

De opdrachtgever/klant dient rekening te houden met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever/klant of zoals aangetoond op een beeldscherm van de opdrachtgever/klant in zeker mate kunnen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking is geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de overeenkomst.

Afwijkingen betreffende het formaat zijn tot 5% van het vooropgestelde formaat toegelaten en geven de opdrachtgever geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de overeenkomst.

Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan voor zover de afwijking maximum 5% bedraagt van het aantal volgens de opdracht. Binnen deze marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en het mindere niet verrekend.

 

ARTIKEL 5 PRIJS, BETALING EN WANBETALING

Prijs

Alle prijzen vermeld in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege opgelegd worden.

Indien Ateljee M van mening is dat een door de opdrachtgever/klant aangegeven wijziging na offerte een meerwerkopdracht is, zal Ateljee M daarvan melding doen aan de opdrachtgever/klant alvorens tot uitvoering over te gaan. De opdrachtgever/klant zal dan zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk en de voorgestelde meerprijs.

Betaling

Ateljee M is gerechtigd de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren als volgt:

·       bij de bestelling kan Ateljee M vragen een voorschot van 30% van het orderbedrag te betalen;

·       bij het overmaken van de definitief verbeterde proef kan éénzelfde voorschot van 30% opgevraagd worden;

·       bij de levering: het saldo.

Ateljee M aanvaardt volgende betaalmethodes:

·       Cash;

·       Bankcontact (via applicatie gsm of mollie);

·       Overschrijving;

Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling te gebeuren binnen veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

 

Wanbetaling of niet-betaling

In geval van niet-betaling van de bedragen die verschuldigd zijn, behoudt Ateljee M zich het recht voor de overeenkomst te verbreken of haar prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is aangezuiverd.

Bovendien blijven alle door Ateljee M – in het kader van de opdracht – geleverde zaken eigendom van Ateljee M totdat de opdrachtgever/klant al zijn/haar betaalverplichtingen is nagekomen.

Bij gebreke aan integrale betaling binnen de voorziene betaaltermijn is de opdrachtgever/klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van één procent per maand, te rekenen vanaf de vervaldag, waarbij elke begonnen kalendermaand wordt aangerekend voor een volledige maand.

Naast de voorziene verwijlinteresten zal de opdrachtgever/klant ook een vergoeding aangerekend worden als forfaitaire terugbetaling voor de gemaakte administratie- en inningskosten ter invordering van de verschuldigde bedragen, bestaande uit een forfaitaire vergoeding ten belope van 10 % op het totaal openstaande bedrag, met een minimum van 50,00 euro. Voormeld bedrag is te vermeerderen met de werkelijk gemaakte kosten voor de inschakeling van derden teneinde de minnelijke of gerechtelijke invordering van de gevorderde bedragen te bekomen.

Ingeval van wanbetaling of in geval de opdrachtgever/klant een gerechtelijk akkoord aanvraagt, gedagvaard wordt in faillissement of uitstel van betalingen aanvraagt en indien de betaling van facturen twijfelachtig wordt, verliest de opdrachtgever/klant door het feit zelf het voordeel van langere betaaltermijnen die hem/haar zouden zijn toegestaan.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de administratieve vergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met het openstaande saldo van de factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen eerst worden verrekend.

ARTIKEL 6. LEVERING – TRANSPORT

Ateljee M besteedt de grootst mogelijke zorg aan elke bestelling.

De in de offerte opgegeven datum van levering is slechts indicatief  en verbindt Ateljee M niet.

Inzake geboortekaartjes wordt een normale levertermijn van 2 tot 3 werkdagen te rekenen vanaf de mededeling van de geboorte vooropgesteld, behoudens overmacht.

Vanaf het moment dat Ateljee M de zending aanlevert aan de vervoersorganisatie kan Ateljee M hierop geen invloed meer uitoefenen. Ateljee M kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever/klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering.

 

ARTIKEL 7. KLACHTEN – PROTEST FACTUUR

De opdrachtgever/klant zal binnen acht (8) kalenderdagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan hetgeen overeengekomen was. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten.

Protest van de opdrachtgever/klant dient binnen diezelfde voormelde termijn van acht (8) kalenderdagen per mail, brief of online via het webportaal van Ateljee M te worden ingediend.

Hetzelfde geldt voor het protest van de factuur. Na voormelde termijn van acht (8) kalenderdagen wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Enkel een uitdrukkelijk gemotiveerd protest wordt in aanmerking genomen. Het louter betwisten zonder enige opgave van een reden is ongeldig en dus zonder gevolg.

 

ARTIKEL 8. RISICO

Alle goederen die toebehoren aan de opdrachtgever/klant en zich bij Ateljee M bevinden, worden er bewaard op eigen risico van de opdrachtgever/klant.

Na definitieve goedkeuring door de klant/opdrachtgever van het ontwerp/de proefdruk, rust het risico (bijvoorbeeld: op schrijffouten) bij deze laatste.

De klant/opdrachtgever draagt evenwel het risico voor verlies of beschadiging, vanaf het ogenblik dat Ateljee M de goederen aan de drukker/vervoerder overhandigt. De klant/opdrachtgever zal de drukker/vervoerder aanspreken in geval van verlies of beschadiging.

 

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJHEID

Algemeen

Ateljee M verbindt er zich toe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. De te leveren diensten en uitgevoerde prestaties zijn inspanningsverbintenissen. Ateljee M kan enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van bewezen nalatig handelen, opzettelijke fout of bedrog, van haar of van haar aangestelden.

Ateljee M is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ateljee M is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever/klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of input.

Ateljee M is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door de opdrachtgever/klant zelf of door derde partijen.

Ateljee M is geenszins aansprakelijk voor schade aan derde partijen, veroorzaakt door de opdrachtgever/klant, voortvloeiende uit het al dan niet onrechtmatige gebruik van haar producten of diensten.

Ateljee M is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade of verlies van inkomsten.

De aansprakelijkheid van Ateljee M met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de netto door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Ateljee M. Inzake productaansprakelijkheid  zijn de verplichtingen van Ateljee M gelimiteerd zijn tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige goederen of het vergoeden van het netto factuurbedrag, naar keuze van Ateljee M.

De totale aansprakelijkheid van Ateljee M zal nooit meer bedragen dan de nettoprijs die door de opdrachtgever/klant aan Ateljee M werd betaald voor de diensten/producten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Ateljee M geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Overmacht

Ateljee M kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die te wijten zijn aan overmacht.

Dit omvat alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ateljee M geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ateljee M niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de verbintenissen door derden (bijvoorbeeld: vertraging of teloorgaan bij de post) of de opdrachtgever/klant zelf.

Gedurende de periode van overmacht kan Ateljee M haar verplichtingen opschorten. De opdrachtgever/klant ziet uitdrukkelijk af van het vragen van enige schadevergoeding. Indien deze periode langer duurt van twee maanden, dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever/klant.

 

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECTEN – AUTEURSRECHTEN

Onder intellectuele eigendommen wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht geregistreerd of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, ‘know-how’, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s, enzovoort.

Wanneer Ateljee M onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt Ateljee M de rechten die voortvloeien uit dit werk, zoals bijvoorbeeld het recht op reproductie. Enkel Ateljee M heeft aldus het recht om haar creatief werk opnieuw te gebruiken. Geen van de ontwerpen van de website van Ateljee M mogen worden vermenigvuldigd door middel van druk , kopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Ateljee M. Haar creatief werk is auteursrechtelijk beschermd. De opdrachtgever/klant kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijk overeenkomst die de overdrachten van de rechten regelt. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever/klant geeft geen aanleiding tot automatische overdracht van auteursrechten.

Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever/klant werd aangeleverd, impliceert dat de opdrachtgever/klant over het reproductierecht beschikt. De opdrachtgever/klant vrijwaart Ateljee M tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. Ateljee M is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden.

ARTIKEL 11: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Ateljee M houdt zich volledig aan de Belgische en Europese wetgeving betreffende grensoverschrijdende verkopen per post en op afstand. Alle gegevens die de klant/opdrachtgever doorgeeft worden door Ateljee M opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer.

Ateljee M verbindt er zich toe geen gegevens aan derden te verstrekken die de persoonlijke levenssfeer van de opdrachtgever/klant aantasten.

De klant/opdrachtgever beschikt uiteraard over het recht van toegang tot een verbetering van zijn/haar gegevens.

 

ARTIKEL 12: REFERENTIE

De opdrachtgever/klant gaat ermee akkoord dat de door Ateljee M voor de opdrachtgever/klant ontwikkelde ontwerpen kunnen worden opgenomen als referentie in het portfolio van Ateljee M, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

 

ARTIKEL 13: ONDERSCHEIDINGSTEKENS

Ateljee M is niet verantwoordelijk voor het onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken/logo. Het komt aan de opdrachtgever/klant toe om na te gaan (via een merkenbureau) of bepaalde tekens niet reeds bestaan, door derden werden gebruikt of geregistreerd staan als merk.

 

ARTIKEL 14.  TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Partijen verbinden zich ertoe zich tot het uiterste in te spannen  om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling en het geschil in onderling overleg te beslechten.

In het geval de minnelijke poging geen positieve uitkomst tot gevolg heeft, zal de betwisting onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de onderneming natuurlijke persoon ‘Ateljee M’ gelegen is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

De taal van de rechtspleging is de Nederlandse taal.